Năng lượng đắt – rẻ và nỗi lo sạch – bẩn: Biết chọn cách nào?