Sự phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch của thể giới không thay đổi trong 40 năm qua