Tin buồn: Nóng lên toàn cầu sẽ làm sản lượng năng lượng Mặt Trời giảm đáng kể