Ống nhựa tiền phong

Số lượng

1

Danh mục:ỐNG PPR
Mua ngay →

Mã sản phẩm = 1977

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA TIỀN PHONG

BẢNG GIÁ ỐNG u.PVCTHEO TIÊU CHUẨN BS 3505 BẢNG GIÁ ỐNG u.PVC NGOẠI CHUẨN(tương đương tiêu chuẩn BS 3505)
STT TÊN SẢN PHẨM Chiều dày  PN  Giá chưa thuế  Giá thanh toán STT TÊN SẢN PHẨM Chiều dày  PN  Giá chưa thuế  Giá thanh toán
Đường kính ngoài mm  bar  đồng/mét  đồng/mét Đường kính ngoài mm  bar  đồng/mét  đồng/mét
1 Ống u.PVC Ø 21 1.6 15.0 6,150 6,765 1 Ống u.PVC Ø 21 1.2 9.0 4,500 4,950
2 Ống u.PVC Ø 27 1.8 12.0 8,750 9,625 2 Ống u.PVC Ø 21 1.4 12.0 5,300 5,830
3 Ống u.PVC Ø 34 2.0 12.0 12,200 13,420 3 Ống u.PVC Ø 21 2.5 20.0 9,000 9,900
4 Ống u.PVC Ø 34 2.5 15.0 14,700 16,170 4 Ống u.PVC Ø 27 1.4 9.0 6,700 7,370
5 Ống u.PVC Ø 42 2.1 9.0 16,300 17,930 5 Ống u.PVC Ø 27 2.5 17.0 11,400 12,540
6 Ống u.PVC Ø 49 2.4 9.0 21,300 23,430 6 Ống u.PVC Ø 34 1.3 6.0 8,100 8,910
7 Ống u.PVC Ø 60 2.0 6.0 22,500 24,750 7 Ống u.PVC Ø 34 1.6 9.0 9,800 10,780
8 Ống u.PVC Ø 60 2.8 9.0 31,100 34,210 8 Ống u.PVC Ø 42 1.4 6.0 11,200 12,320
9 Ống u.PVC Ø 90 2.9 6.0 48,600 53,460 9 Ống u.PVC Ø 42 1.7 7.0 13,400 14,740
10 Ống u.PVC Ø 90 3.8 9.0 62,700 68,970 10 Ống u.PVC Ø 42 2.5 12.0 18,600 20,460
11 Ống u.PVC Ø 114 3.2 5.0 68,400 75,240 11 Ống u.PVC Ø 49 1.45 5.0 12,900 14,190
12 Ống u.PVC Ø 114 3.8 6.0 80,600 88,660 12 Ống u.PVC Ø 49 1.9 8.0 16,700 18,370
13 Ống u.PVC Ø 114 4.9 9.0 103,100 113,410 13 Ống u.PVC Ø 60 1.5 4.0 16,700 18,370
14 Ống u.PVC Ø 168 4.3 5.0 134,900 148,390 14 Ống u.PVC Ø 90 1.7 3.0 28,600 31,460
15 Ống u.PVC Ø 168 7.3 9.0 225,600 248,160 15 Ống u.PVC Ø 114 2.4 4.0 51,900 57,090
16 Ống u.PVC Ø 220 5.1 5.0 208,900 229,790 16 Ống u.PVC Ø 114 2.9 4.0 61,400 67,540
17 Ống u.PVC Ø 220 6.6 6.0 268,700 295,570 17 Ống u.PVC Ø 168 3.5 4.0 109,700 120,670
18 Ống u.PVC Ø 220 8.7 9.0 350,500 385,550 18 Ống u.PVC Ø 168 6.5 6.0 210,800 231,880

 

ỐNG HDPE VÀ PHỤ KIỆN

 

STT TÊN SẢN PHẨM PN 6 PN 8 PN 10
Chiều dày  Giá chưa thuế  Giá thanh toán Chiều dày  Giá chưa thuế  Giá thanh toán Chiều dày  Giá chưa thuế  Giá thanh toán
Đường kính ngoài (mm) mm  đồng/mét  đồng/mét mm  đồng/mét  đồng/mét mm  đồng/mét  đồng/mét
1 Ống HDPE Ø25 2.0              10,273               11,300
2 Ống HDPE Ø32        2.0              13,455               14,800 2.4              15,727               17,300
3 Ống HDPE Ø40        2.4              20,091               22,100 3.0              24,273               26,700
4 Ống HDPE Ø50        3.0              31,273               34,400 3.7              37,364               41,100
5 Ống HDPE Ø63        3.8              49,727               54,700 4.7              59,636               65,600
6 Ống HDPE Ø75        4.5              70,364               77,400 5.6              85,273               93,800
7 Ống HDPE Ø90        5.4            101,909             112,100 6.7            120,818             132,900
8 Ống HDPE Ø110 5.3            120,364             132,400        6.6            148,182             163,000 8.1            182,545             200,800
9 Ống HDPE Ø125 6.0            155,091             170,600        7.4            189,364             208,300 9.2            232,909             256,200
10 Ống HDPE Ø140 6.7            192,727             212,000        8.3            237,455             261,200 10.3            290,364             319,400
11 Ống HDPE Ø160 7.7            253,273             278,600        9.5            309,727             340,700 11.8            380,909             419,000
12 Ống HDPE Ø180 8.6            318,545             350,400      10.7            392,818             432,100 13.3            481,636             529,800
13 Ống HDPE Ø200 9.6            395,818             435,400      11.9            488,091             536,900 14.7            599,455             659,400
14 Ống HDPE Ø225 10.8            499,091             549,000      13.4            616,273             677,900 16.6            740,455             814,500
15 Ống HDPE Ø250 11.9            610,636             671,700      14.8            757,364             833,100 18.4            915,636           1,007,200
16 Ống HDPE Ø280 13.4            768,455             845,300      16.6            950,818           1,045,900 20.6         1,148,545           1,263,400
17 Ống HDPE Ø315 15.0            965,909           1,062,500      18.7         1,203,545           1,323,900 23.2         1,453,091           1,598,400
18 Ống HDPE Ø355 16.9         1,235,636           1,359,200      21.1         1,516,909           1,668,600 26.1         1,844,818           2,029,300
19 Ống HDPE Ø400 19.1         1,556,909           1,712,600      23.7         1,937,091           2,130,800 29.4         2,345,545           2,580,100
20 Ống HDPE Ø450 21.5         1,987,273           2,186,000      26.7         2,436,000           2,679,600 33.1         2,970,000           3,267,000
21 Ống HDPE Ø500 23.7         2,430,818           2,673,900      29.7         3,027,091           3,329,800 36.8         3,683,091           4,051,400

 

Top